Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Eko Jurty s.c. Marek Nawracaj, Waldemar Frankiewicz.

1. Dane administratora danych osobowych oraz jego obowiązki.

Jako Eko Jurty s.c. Marek Nawracaj, Waldemar Frankiewicz, w świetle obowiązujących przepisów jesteśmy administratorami Państwa danych osobowych i w związku z tym odpowiadamy za ich zgodne z prawem oraz umową wykorzystywanie, a także właściwe ich zabezpieczenie. Kontakt z nami możecie Państwo uzyskać kierując listy na adres: Eko Jurty s.c. Marek Nawracaj, Waldemar Frankiewicz, ul. Pękowicka 77, 31-262 Kraków lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@glampingshop.pl.

2. Po co wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Dane, które przekazujecie nam Państwo prosząc o przesyłanie newslettera, nawiązanie kontaktu telefonicznego lub przesyłając zapytanie za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej, czy też zawierając umowę kupna/sprzedaży oraz realizując ją, wykorzystujemy w celu:

A. zawarcia i realizacji łączącej nas umowy, a więc przesyłania Państwu newslettera, nawiązania kontaktu telefonicznego, udzielenia odpowiedzi na przesłane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zapytanie czy też sprzedaży oferowanych przez nas produktów i usług. Dane te wykorzystywać będziemy w trakcie trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez czas niezbędny do przeprowadzenia wzajemnych rozliczeń. Prawo do tego przyznaje nam art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Podstawę tę nazywać będziemy „wykonywaniem umowy”;

B. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, a więc:

i. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, w tym rachunków i faktur VAT,

ii. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji;

Dane te wykorzystywać będziemy przez czas trwania ciążących na nas obowiązków prawnych. Prawo do tego przyznaje nam art. 6 ust. 1 c) RODO. Podstawę tę nazywać będziemy „obowiązkiem prawnym”. Możemy też wykorzystywać Państwa dane przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania wskazanych powyżej obowiązków prawnych, co czego uprawnia nas art. 6 ust. 1 f) RODO. Tę z kolei podstawę nazywać będziemy „naszym prawnie uzasadnionym interesem”;

C. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres, po upływie którego przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy. Prawo do tego wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu;

D. wykonywania analiz i statystyk dla naszych celów wewnętrznych, w tym m. in. analiz obrotów za określony okres, analiza obrotów w określonym regionie, analiza obrotów dla weryfikacji statusu – przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Prawo do tego wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu.

3. Podanie nam jakich danych będzie potrzebne?

A. Jeśli chcecie Państwo otrzymywać od nas newsletter, będziemy prosili o podanie nam następujących danych:

i. adres e-mail,

Jeśli nie będziemy dysponowali tymi danymi, przekazywanie Państwu e-maila zawierającego nasz newsletter nie będzie możliwe.

B. Jeśli chcecie Państwo, byśmy nawiązali z Państwem kontakt telefoniczny, będziemy prosili o podanie nam następujących danych:

i. numer telefonu,

Jeśli nie będziemy dysponowali tymi danymi, nawiązanie kontaktu telefonicznego nie będzie możliwe.

C. Jeśli chcecie Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www, będziemy prosili o podanie nam następujących danych:

i. imię i nazwisko,

ii. adres e-mail,

iii. nr telefonu.

Podanie imienia i nazwiska czy też numeru telefonu nie jest konieczne. Jeśli jednak nie będziemy dysponowali adresem e-mail, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

D. Jeśli chcecie Państwo skorzystać z możliwości zakupu sprzedawanych przez nas produktów, powinniście Państwo zawrzeć z nami umowę kupna/sprzedaży. W tym przypadku będziemy prosili o podanie nam następujących danych:

i. imię i nazwisko lub firma,

ii. adres zamieszkania lub adres prowadzonej działalności gospodarczej,

iii. numer NIP,

iv. nr telefonu,

v. adres e-mail.

Bez podania tych danych zawarcie umowy nie będzie możliwe. W trakcie trwania umowy – poprzez jej realizację – wchodzimy w posiadanie innych jeszcze Państwa danych, jak np. danych odnośnie nabytych od nas produktów, numerów rachunków bankowych czy też danych wynikających z korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskanie tych danych jest wynikiem realizacji umowy oraz technicznych aspektów działania naszego systemu. Dane te możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

E. Podanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym, jednak wymagamy ich podania. Jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy.

F. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać cele, w jakich dane te będziemy przetwarzać.

4. Komu przekazujemy Państwa dane?

A. Państwa dane przekazujemy innym administratorom danych, którzy dane te przetwarzają we własnym imieniu:

i. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, transportową – w celu doręczania Państwu zamówionych produktów,

ii. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą – w celu dokonywania z Państwem rozliczeń,

iii. podmiotom prowadzącym nasze sprawy księgowe, podatkowe oraz prawne – w zakresie, w jakim zostaną administratorem danych.

B. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Prawa, które Państwu przysługują.

A. W zakresie swoich danych osobowych możecie Państwo skierować do nas wniosek o:

i. dostęp do danych – czyli o przekazanie informacji o tym, jakie dane przetwarzamy oraz o przekazanie ich kopii,

ii. sprostowanie swoich nieprawidłowych danych,

iii. usunięcie danych, które przetwarzamy bez podstawy

iv. ograniczenie przetwarzania danych – w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych, sprzeciwu wobec ich usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

v. przeniesienie danych do innego administratora lub do Państwa

lub też

vi. cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych – jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

B. Aby skorzystać z tych praw powinniście Państwo skierować do nas wniosek na adres Eko Jurty s.c. Marek Nawracaj, Waldemar Frankiewicz, ul. Pękowicka 77, 31-262 Kraków lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@glampingshop.pl.

6. Sprzeciw

A. Z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, możecie Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych jeśli podstawą ich wykorzystywania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji dalsze przetwarzanie Państwa danych możliwe będzie wyłącznie wtedy, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub tez że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

B. Aby skorzystać z tych praw powinniście Państwo skierować do nas sprzeciw na adres Eko Jurty s.c. Marek Nawracaj, Waldemar Frankiewicz, ul. Pękowicka 77, 31-262 Kraków lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@glampingshop.pl.

7. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Nasze dane.

Eko Jurty s.c. Marek Nawracaj, Waldemar Frankiewicz, z siedzibą przy ul. Pękowickiej 77, 31-262 Kraków, NIP: 945-218–45-52.

Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator: Eko Jurty s.c. Marek Nawracaj, Waldemar Frankiewicz, z siedzibą przy ul. Pękowickiej 77, 31-262 Kraków, NIP: 945-218–45-52.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Mozilla Firefox

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Opera

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.

Naciśnij Enter aby wyszukać lub Escape żeby zamknąć