Regulamin Sklepu Internetowego 

glampingshop.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

1. Przedmiot Regulaminu. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania Zamówienia, dostarczania zamówionego Produktu Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktu, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Usługodawca. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, jest firma Eko Jurty s.c. Marek Nawrcaj, Waldemar Frankiewicz, ul. Pękowicka 77, 31-262 Kraków, NIP: 945-218–45-52, mail sklep@glampingshop.pl

3. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana w Sklepie Internetowym pod adresem https://www.glampingshop.pl/Regulamin jest dostępny dla każdego, również przed zawarciem Umowy sprzedaży. Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia jest wysyłany Klientowi  w postaci pliku PDF jako załącznik do wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Wymóg akceptacji Regulaminów. Umowa sprzedaży jest zawierana i realizowana na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. 

5. Wymóg potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności. Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Polityką Prywatności regulującą zasady przetwarzania danych osobowych Klienta. Oświadczenie winno zostać złożone przed złożeniem Zamówienia.

6. Adresaci Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy jest przeznaczony zarówno dla Konsumenta, jak i dla Przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem odrębności przewidzianych w Regulaminie.

7. Właściwa reprezentacja Przedsiębiorcy. Osoba fizyczna, działająca w imieniu Przedsiębiorcy, zawierająca Umowę sprzedaży, akceptując Regulamin, potwierdza, że jest uprawniona do występowania w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia przez wyżej wskazaną osobę dokumentu potwierdzającego powyższe uprawnienia.

8. Uprawnienia konsumenckie. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

II.  DEFINICJE.

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

1. Usługodawca / Sprzedawca – Eko Jurty s.c. Marek Nawracaj, Waldemar Frankiewicz, świadczący Usługi elektroniczne oraz sprzedający Produkty na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Klient / Kupujący:

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b) w wypadkach przewidzianych prawem także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

c) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu przepisów Działu II tyt. II Księgi Pierwszej Kodeksu cywilnego,

która zamierza zawrzeć lub skutecznie zawarła Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w sposób opisany w Regulaminie.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

4. Przedsiębiorca – podmiot niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zmierzający do zawarcia Umowy sprzedaży lub zawierający Umowę sprzedaży wyłącznie w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową, w tym prowadzonym lub zakładanym przedsiębiorstwem, a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni świątecznych.

6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie i zarejestrowanie Konta użytkownika.

7. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i płatności oraz podanie danych osobowych Kupującego.

8. Konto (użytkownika) – Usługa elektroniczna oznaczona imieniem, adresem e-mail i hasłem (ciąg znaków alfanumerycznych i diakrytycznych oraz specjalnych) podanymi przez Klienta, stanowiącymi zbiór zasobów w systemie Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz dane osobowe. Złożenie Zamówienia może nastąpić za pośrednictwem założonego Konta lub bez jego zakładania. Zarejestrowanie Konta wymaga podania imienia, adresu e-mail oraz ustanowionego hasła. Zalogowanie do zarejestrowanego Konta wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowionego do Konta hasła. 

9. Newsletter – Usługa elektroniczna o charakterze dystrybucyjnym świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim Klientom automatyczne otrzymywanie treści Newslettera zawierającego informacje o Produktach oraz promocjach i specjalnych ofertach w Sklepie Internetowym.

10. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

11. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określający prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.

12. Sklep Internetowy – platforma sprzedażowa Sprzedawcy dostępna pod adresem https://www.glampingshop.pl/ umożliwiająca założenie Konta, złożenie Zamówienia, zawarcie Umowy sprzedaży oraz zamówienie usługi Newsletter.

13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta na podstawie przepisów tyt. XI Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta.

14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta lub innych podmiotów za pośrednictwem Sklepu Internetowego w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające w swej istocie bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu z Sprzedawcą. Złożenie Zamówienia  Sprzedawcy przez Kupującego stanowi ofertę zakupu Produktu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 

16. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.

17. Dostawca – firma świadcząca usługi transportowe towarów handlowych, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Produktów.

18. Polityka Prywatności – regulamin zawierający informacje wymagane przez art. 13 RODO oraz regulacje odnoszące się do wykorzystywania przez Sklep Internetowy plików typu cookie, dostępny pod adresem https://glampingshop.pl/polityka-prywatnosci/

19. Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1025).

20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 123).

21. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 134).

22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

1. Funkcjonalność Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy umożliwia Klientom: założenie Konta użytkownika za pośrednictwem Formularza rejestracji, prowadzenie i utrzymywanie Konta, złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, zapisanie na usługę Newsletter oraz kontakt z obsługą Sklepu Internetowego w celu finalizacji Zamówienia lub Umowy sprzedaży.

2. Konto użytkownika. Korzystanie z Konta możliwe jest po skutecznym wypełnieniu Formularza rejestracji. W Formularzu rejestracji należy podać imię, adres e-mail, jak również ustanowić hasło dostępu. Założenie Konta jest dobrowolne. Klient, który chce złożyć Zamówienie, może to uczynić bez zakładania Konta, poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za korzystanie z niego w sposób sprzeczny z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem. Klient obowiązany jest do nieudostępniania swojego Konta innym Klientom ani osobom trzecim niezależnie od podstawy prawnej udostępnienia Konta. Klient nie może korzystać z Konta innego Klienta.

3. Formularz zamówienia. Korzystanie przez Klienta z Formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego wybranego Produktu do koszyka. Złożenie Zamówienia następuje niezwłocznie po wypełnieniu Formularza zamówienia i zaznaczeniu pola oznaczonego jako potwierdzenie zamówienia. 

4. Newsletter. Korzystanie przez Klienta z Newslettera jest możliwe niezwłocznie po podaniu adresu poczty elektronicznej w pustym polu opisanym jako Newsletter znajdującym się na stronach Sklepu Internetowego lub po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie w procesie zakładania Konta lub wypełniania Formularza zamówienia odpowiedniego checkboxa. Podanie adresu e-mail w celu otrzymywania usługi Newsletter oznacza równocześnie potwierdzenie ukończenia 16 lat.

5. Odpłatność korzystania ze Sklepu Internetowego. Korzystanie z funkcjonalności udostępnionej przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym jest co do zasady nieodpłatne. Obowiązek zapłaty powstaje w związku z zawarciem Umowy sprzedaży Produktu.

6. Okres świadczenia usług. Usługi Konto i Newsletter świadczone są Klientowi przez czas nieoznaczony.

7. Pozytywne warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego jest możliwe po spełnieniu przez Klienta wszystkich poniższych warunków technicznych:

 1. posiadanie systemu operacyjnego Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS,
 2. posiadanie dostępu do Internetu,
 3. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
 4. korzystanie z urządzenia końcowego wyposażonego w kartę graficzną obsługującą rozdzielczość poziomą powyżej 1024 pikseli,
 5. korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 10 lub jego późniejsza forma (EDGE), Firefox 16, Chrome 26, Safari 6.1, Opera 15,
 6. włączona obsługa JavaScript oraz plików cookie.

Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego za pośrednictwem urządzenia mobilnego wymaga posiadania urządzenia z systemem graficznym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej wspierającej technologie JavaScript i akceptującej pliki cookie oraz dostępu do Internetu.

8. Negatywne warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego. Używanie przestarzałych i nieaktualnych przeglądarek internetowych może wpłynąć na brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego. Włączone dodatki blokujące niechciane reklamy mogą wpłynąć negatywnie na działanie Sklepu Internetowego i utrudnić lub uniemożliwić złożenie Zamówienia.

9. Obowiązki Klienta związane z korzystaniem z Sklepu Internetowego. Klient obowiązany jest do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje bezwzględny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania danych nieprawdziwych.

10. Prace konserwacyjne. Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia dostępności Sklepu Internetowego w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Klienta oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Klienta. 

11. Bezpieczeństwo Sklepu Internetowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku z działaniem Sklepu Internetowego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych.

12. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Sklepu Internetowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem Usług elektronicznych oraz niedostępności Sklepu Internetowego z powodu siły wyższej.

13. Reklamacje Usług elektronicznych. Wszelkie reklamacje odnoszące się do Usług elektronicznych mogą być składane w formie elektronicznej na adres: sklep@glampingshop.pl Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni.

IV. ISTOTNE INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM UMOWY SPRZEDAŻY.

1. Zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje o Produktach uwidocznione w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Cena Produktu. Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego podana jest w nowych złotych polskich i zawiera wszystkie elementy składowe, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są podawane Klientowi w procesie składania Zamówienia.

3. Prawa autorskie. W Sklepie Internetowym znajdują się treści chronione prawem autorskim i prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie Internetowym, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, filmy itp.) oraz znaki towarowe. Klient zobowiązany jest do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. W szczególności zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wskazanej treści, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

4. Zdjęcia Produktów. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego, co może być konsekwencją: indywidualnych ustawień graficznych komputera Klienta, specyfiki oferowanych Produktów, właściwości użytego materiału, oświetlenia Produktu.

5. Koszty porozumiewania się na odległość. Klient ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy sprzedaży i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Sprzedawcę.

6. Utrwalenie i udostępnienie treści Umowy sprzedaży. Klient ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową sprzedaży w następujący sposób:

a) potwierdzenie Zamówienia otrzymane na wskazany adres e-mail,

b) niniejszy Regulamin w wersji pdf do pobrania pod adresem https://glampingshop.pl/regulamin.pdf oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie Zamówienia,

c) formularz odstąpienia od umowy w wersji pdf do pobrania pod adresem https://glampingshop.pl/formularz-odstapienia.pdf oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie Zamówienia (dotyczy wyłącznie Konsumenta).

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR PŁATNOŚCI, DOSTAWY I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

1. Wybór Produktu. Kupujący składa Zamówienie poprzez dodanie wybranego Produktu do zakładki „Koszyk” za pomocą przycisku “Dodaj do koszyka”.

2. Przegląd zawartości Koszyka. Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, za pomocą odnośnika „Koszyk”, otwiera formularz „Twój koszyk”, w którym dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów i zestawienia cen Produktów a następnie za pomocą przycisku „Przejdź do kasy” przechodzi do zakładki „Twoje Dane” będącej właściwym Formularzem zamówienia.

3. Podanie danych. W zakładce „Twoje Dane” Kupujący loguje się do indywidualnego Konta, jeżeli takie posiada lub wypełnia kolejno pola Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko osoby fizycznej, adres Dostawy (ulica, numer domu oraz numer lokalu, miejscowość wraz z właściwym kodem pocztowym, kraj), adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku składania Zamówienia przez Przedsiębiorcę i chęci otrzymania faktury – nazwa firmy, NIP oraz adres siedziby. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji poprawności podawanych danych.

4. Wybór metody płatności. Po weryfikacji poprawności danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Kupujący wybiera metodę płatności spośród następujących udostępnionych przez Sprzedawcę:

a) płatność przelewem tradycyjnym,

b) płatność przez system szybkich przelewów,

c) gotówka przy odbiorze osobistym,

d) płatność kartą,

e) BLIK,

f) Google Pay.

5. Wybór sposobu Dostawy. Kupujący wybiera sposób Dostawy spośród następujących udostępnionych przez Sprzedawcę:

a) przesyłka kurierska,

b) paczkomat stacjonarny InPost,

c) odbiór osobisty w wybranym punkcie odbioru.

6. Koszty Dostawy. Koszty Dostawy są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Formularza zamówienia. Koszty te są uzależnione od wybranej przez Kupującego metody zapłaty, Dostawy, jak również aktualnych promocji. Koszty Dostawy wskazane są także na stronie Sklepu Internetowego.

7. Faktura VAT. Kupujący będący Przedsiębiorcą, który chce uzyskać fakturę VAT, powinien podać w Formularzu zamówienia dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura VAT będzie dostępna do pobrania na Koncie użytkownika. 

8. Akceptacja Regulaminów i Polityki Prywatności, zapis na Newsletter. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności. Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach (Newsletter) drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie w Formularzu zamówienia odpowiedniego checkboxa.

9. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól Kupujący ma możliwość zapoznania się z podsumowaniem Zamówienia, a w przypadku jego akceptacji, kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”. Powyższe równoznaczne jest ze złożeniem Zamówienia oraz obowiązkiem zapłaty.

10. Zawarcie Umowy sprzedaży. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy sprzedaży złożonej przez Kupującego). Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy, o której mowa zdaniu poprzednim, zostaje zawarta prawnie wiążąca Umowa sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą.

11. Termin wysłania Produktu. Termin wysłania przez Sprzedawcę Produktu do Kupującego wynosi od 3 do 45 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu albo w trakcie składania Zamówienia przez Kupującego podano inny termin wysyłki. Termin ten należy liczyć w następujący sposób: w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem lub innych form płatności bezgotówkowych – od dnia uznania na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.

12. Odbiór Produktu. W chwili odbioru Produktu Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenie niedoborów lub uszkodzeń, Klient zobligowany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, w szczególności sporządzić wspólnie z Dostawcą protokół szkody.

13. Skutki niedostępności Produktu. W przypadku wystąpienia braku zamówionego przez Klienta Produktu albo gdy zamówiony Produkt jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie poprzez kontakt na podany przez Klienta numer telefonu lub adres e-mail. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie w terminie 14 dni (np. poprzez zamianę Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Umowa sprzedaży zostanie anulowana w całości lub jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, zostanie zrealizowana bez brakującego Produktu.

14. Skutki braku płatności. Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, w przypadku nieotrzymania przez Sprzedającego zapłaty.

VI. USTAWOWE PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kupujący będący Konsumentem, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wynikających z przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w terminie 14 dni licząc od otrzymania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2. Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umowy sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności prawo odstąpienia od Umowy wyłączone jest w przypadku zamówienia przez Konsumenta Produktów w kolorze Premium, to jest w kolorze spoza palety pięciu kolorów, z których wykonywane są standardowo Produkty.

3. Sposób odstąpienia od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem https://glampingshop.pl/formularz-odstapienia.pdf w formie elektronicznej na adres sklep@glampingshop.pl. Celem usprawnienia procesu odstąpienia od Umowy rekomendowane jest podanie w oświadczeniu numeru Zamówienia.

4. Skutek odstąpienia od Umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa jest uważana za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone, zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie, sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać a do zawarcia Umowy sprzedaży nie dochodzi.

5. Zwrot Produktu. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Zwracany Produkt nie może zostać uprzednio otwarty – powinien być oryginalnie zapieczętowany.

6. Zwrot płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu odpowiedniej płatności w terminie 14 dni na zasadach wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta. 

7. Sposób zwrotu płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Koszty zwrotu. Konsument odsyła Produkt na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, przy czym z uwagi na charakter Produktu sposób ich zwrotu powinien zabezpieczać je w co najmniej taki sposób jak sposób wysyłki produktu przez Sprzedawcę.

9. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Nieprzyjmowanie przesyłek wysłanych na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY I TRYB REKLAMACYJNY.

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy na podstawie rękojmi. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych, za wady fizyczne i prawne Produktu. Nabywane Produkty są wytwarzane ręcznie, co oznacza, że Produkty tego samego rodzaju mogą się od siebie nieznacznie różnić. Cechy,  właściwości Produktu czy użytego materiału nie stanowią wady Produktu. 

2. Forma reklamacji. Reklamacje z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Produktu, Konsument może złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@glampingshop.pl Konsument może skorzystać z formularza dostępnego pod adresem https://glampingshop.pl/kontakt

3. Treść zgłoszenia reklamacyjnego. Sprzedawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności następujące informacje:

 1. dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację (imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy) oraz numer Zamówienia,
 2. załączniki w postaci: zdjęć w formacie .jpg lub .png lub filmów w formacie .mp4 ukazujących Produkt oraz jego wadę, 
 3. szczegółowy opis wady, w tym rodzaj i data wystąpienia wady,
 4. dowód potwierdzający dokonanie zakupu produktu w Sklepie Internetowym,
 5. reklamacyjne żądanie Klienta.

Zawartość reklamacji, o której mowa powyżej, ma charakter zalecenia i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z jej pominięciem, natomiast może mieć wpływ na czas rozpatrzenia zgłaszanych roszczeń. Podanie powyższych danych gwarantuje niezwłoczne rozpatrzenie reklamacji.

4. Uprawnienia reklamacyjne Konsumenta. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

5. Niemożliwość lub nadmierność kosztów. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6. Moment stwierdzenia wady. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

7. Przedawnienie roszczeń. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 6 powyżej.

8. Odstąpienie od Umowy. W terminach określonych w ust. 7 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

9. Termin rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę, o ile Konsument złoży reklamację w sposób umożliwiający merytoryczne ustosunkowanie się do jej zasadności. 

10. Koszty reklamowanej przesyłki. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Sprzedawca. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Konsument.

11. Wyłączenie rękojmi wobec Przedsiębiorcy. W przypadku, w którym Kupującym jest Przedsiębiorca, wyłączone są jego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

12. Warunki gwarancji. Sprzedawca udziela Klientowi, będącemu Przedsiębiorcą, gwarancji na nabywane Produkty. Warunki gwarancji wskazane są w odrębnym dokumencie gwarancyjnym.

VIII. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ KONTO I NEWSLETTER.

1. Wypowiedzenie przez Klienta. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie Konta użytkownika bez wskazywania przyczyn przez przesłanie właściwego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@glampingshop.pl  Usługa elektroniczna w takim wypadku samoczynnie wygasa po upływie 7 Dni roboczych od doręczenia Usługodawcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że Strony umowy ustalą krótszy termin jej wypowiedzenia.

2. Wypowiedzenie Konsumentowi przez Usługodawcę. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie Konta w przypadku, gdy Klient będący Konsumentem obiektywnie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej w takim wypadku samoczynnie wygasa po upływie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Usługodawcę Klientowi będącego Konsumentem oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie to może zostać złożone Konsumentowi także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Wypowiedzenie Przedsiębiorcy przez Usługodawcę. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie Konta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Zakończenie usługi Newsletter. Zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter następuje niezwłocznie po wycofaniu przez Klienta zgody na przetwarzanie adresu e-mail w celu świadczenia usługi Newsletter lub po złożeniu sprzeciwu.

IX. DANE OSOBOWE.

1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.

2. Cel przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane są w celu: założenia Konta użytkownika, złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, spełnienia obowiązków fiskalnych nałożonych na Sprzedawcę, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, świadczenia usługi Newsletter, obsługi złożonego zapytania.

3. Uprawnienia Klienta. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia, złożenia sprzeciwu w przypadku świadczenia usług marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora, wycofania zgody, o ile podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji poszczególnych celów.

4. Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://glampingshop.pl/polityka-prywatnosci

X. ZMIANY REGULAMINU.

1. Zmiany Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, Usługodawca może dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych w Sklepie Internetowym Usług elektronicznych;

zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane; 

zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;

konieczności dostosowania zasad prowadzenia Sklepu Internetowego do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Sprzedawcę organu administracji publicznej lub − orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Stron;

konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w  wyniku wykładni zawartych postanowień;

połączenia, podziału albo przekształcenia Sprzedającego albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych);

zaistnienia innych, wyłącznie ważnych przyczyn.

2. Zastosowanie Regulaminu po zmianach. Zmiany wchodzą w życie od dnia wskazanego w informacji i odnoszą się do Umów sprzedaży zawartych od tego dnia. Zawarcie Umowy sprzedaży od daty wejścia w życie zmian oznacza akceptację Regulaminu w wersji obowiązującej po zmianie.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

1. Informacja o polubownej możliwości rozwiązania sporu. Spór wynikający z Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem a Sprzedawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Sprzedawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Stały sąd polubowny. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. 

3. Działania Inspekcji Handlowej. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcy. 

4. Bezpłatne poradnictwo konsumenckie. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 

5. Inne informacje prawne. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). 

6. Platforma ODR. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Kontakt. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja powinna być kierowana na następujący adres Sprzedawcy:sklep@glampingshop.pl .  Ze Sprzedawcą można się skontaktować dzwoniąc pod numery telefonów widniejące na stronie sklepu tj. www.glampingshop.pl. 

2. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

3. Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu, których stroną jest Przedsiębiorca jest sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy, a w sprawach, których stroną jest Konsument sąd właściwy według przepisów ogólnych.

4. Stosowane przepisy i postanowienia Umów. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP, a także postanowienia innych zaakceptowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu wzorców umownych Na zasadzie art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony wyłączają zastosowanie niniejszej Konwencji do umów zawartych na podstawie Regulaminu.

5. Wybór prawa a uprawnienia konsumenckie. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Kupującego będącego Konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Kupującym a Sprzedawcą, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.

6. Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2021 i z tym dniem zastępuje dotychczas obowiązujący regulamin. Regulamin znajduje zastosowania do Umów sprzedaży zawartych od dnia jego wejścia w życie.

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.

Naciśnij Enter aby wyszukać lub Escape żeby zamknąć